Què és i quina funció té una vàlvula de control?

Una vàlvula de control se sol utilitzar per a controlar el flux d’un fluid, comportant-se com un orifici d’àrea variable, que modifica la pèrdua de càrrega, segons el que dirigeix la senyal d’un controlador. ​ Gràcies a ella es pot regular el cabal i altres factors com la pressió, la temperatura o el nivell.
Com a característiques generals cal destacar que ha de resistir la temperatura i la pressió del fluid sense pèrdues; tenir una grandària adequada per al cabal a controlar; o resistir també l’erosió o la corrosió produïda pel fluid que controli.

Leer más[...]