POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del lloc web:

VAL FONTA, S.L.
c/Bronze 26, Pol. Ind Les Guixeres
08915 Badalona – Barcelona
valfonta@valfonta.com
Teléfono: +34.933.720.888
C.I.F. B59935718

RESPONSABLE DEL LLOC WEB:

VALFONTA SL

Domini: www.valfonta.com

Adreça: C/ Bronze 26, Pol. Ind Les Guixeres 08915 Badalona – Barcelona

Telèfons de contacte: +34 933 720 888

Correu electrònic: valfonta@valfonta.com

CIF: B59935718

Registre mercantil de Barcelona, Tom 21648, Folio 179, fulla B-25883, inscripció 1ª.

Certificat d’Assegurament de la Qualitat núm. 2375/PED/14/0240

Certificat UNE-EN ISO 9001:2015 núm. 34/5200/15/0475

Certificat Directiva 2014/34/UE, Expedient Tècnic LOM 14ATEX0011

En compliment de la normativa actual de protecció de dades personals i com a responsables d’aquest lloc web, informem als usuaris que hem creat un espai segur i fiable i, per això, volem compartir els nostres principis sobre la vostra privadesa:

 • Mai sol·licitem informació personal a menys que sigui realment necessària per prestar-vos els serveis o informació que ens demaneu.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o amb el vostre consentiment exprés.
 • Mai utilitzem les vostres dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privadesa.

És precís advertir que aquesta Política de Privadesa pot variar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa es recomana als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari, en qualsevol de les seves modalitats, on es reculli informació de caràcter personal.

Aquest lloc web s’ha adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDGDD), del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

El Responsable d’aquest lloc web, així com el responsable del tractament de les dades personals, està identificat a l’apartat Avís Legal d’aquest mateix lloc web i en aquest apartat.

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu, mitjançant els formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris del web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA VOstra INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les vostres dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de llicència, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins específics que s’informaran prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Solament sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals les necessitem. El mínim possible.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent; en el cas de subscripcions, revisarem periòdicament les nostres llistes i eliminarem els registres inactius durant un temps considerable, en la mesura que sigui possible física o digitalment.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT LES VOSTRES DADES?

Les dades personals que tractem en aquest web provenen del formulari de contacte.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si aquesta entitat està tractant dades personals que ens concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Solicitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Solicitar la rectificació o supressió.
 • Solicitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Solicitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per obligacions legals que ens exigeixi l’administració pública o la legalitat vigent.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable d’aquest web deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, teniu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que ens hàgiu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament es basi en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, tindreu dret a que les dades personals es transmetin directament del responsable al responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneix infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquest lloc web, per exemple, per comentar una entrada, enviar un correu electrònic al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable la nostra empresa. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altres informacions. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel responsable, només com s’especifica a l’Avís Legal i en la present Política de Privadesa.

En aquest lloc web hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per a cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Correu electrònic, per respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la vostra sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguin tenir sobre la informació inclosa al web, els serveis que es presten o els productes que s’anuncien a través del web, el tractament de les vostres dades personals, qüestions relatives als textos legals inclosos al web, així com a qualsevol altra consulta que pugueu tenir i que no estigui subjecta a les condicions de contractació. Us informem que les dades que ens faciliteu estaran ubicades en servidors dins de la UE.

També hi ha altres finalitats per les quals tractem les vostres dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajudin a aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest lloc web, les quals es detallen a la política de galetes.
 • Per gestionar les xarxes socials. La nostra empresa pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de l’empresa es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’administrador del sistema. Tractarem les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’empresa. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD) 2016/679, la nostra empresa (vegeu Avís Legal) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

La nostra empresa no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment. Per contactar o fer comentaris en aquest web, cal el consentiment amb aquesta política de privadesa. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

CATÈGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES?

No es realitzen comunicacions de dades a tercers.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

El responsable es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

El responsable no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del tractament, el responsable es procurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’empresa per processar les dades del client (incloent el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació adequada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se el responsable, haurà de notificar-ho al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, vós sou l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeteu al nostre web, exonerant el responsable de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis en què és sol·licitada.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part del responsable en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

REVOCACIÓ

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho al responsable en els termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA

El responsable es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, el responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prèvia antelació a la seva posada en pràctica.

Última actualització: Febrer del 2020